วิธีแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำแบบหายขาด

‘น้ำ’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อทั้งชีวิตมนุษย์, สัตว์ และธรรมชาติ จากความเจริญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจำนวนมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และต้องใช้เวลาในการแก้ไขมลพิษทางน้ำส่งผลเสียในหลายๆ ประการ เช่น ทำให้สัตว์น้ำล้มตาย, ระบบนิเวศพัง จนกระทั่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรวมเสื่อมโทรมลงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในบางด้านเพื่อยกระดับน้ำให้มีความคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวทางเหล่านี้ แก้ไขจากภายในจิตใจ ด้วยการปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยเริ่มจากตัวเองรวมทั้งคนในครอบครัว ค่อยๆ ขยายวงกว้างไปในแหล่งชุมชน, สังคม จนกระทั่งกลายเป็นปึกแผ่น ในเรื่องของการมีจิตสำนึกในการใช้น้ำทั่วประเทศ จากจุดเล็กๆ สามารถขยายใหญ่ได้ ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีธรรมชาติบำบัด ในแนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติ มีหลักการที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด โดยหลักการนี้ตั้งอยู่ในภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพียงแต่ว่าจะต้องมีการปิดสถานที่ ไม่ให้เติมสิ่งปฏิกูลลงไปอีก หลังจากนั้นธรรมชาติก็จะค่อยๆ ฟื้นฟูตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถช่วยให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นด้วยการปลูกพืช ที่มีประโยชน์ในน้ำช่วยในการดักจับสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย รวมทั้งยังเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เลิกเติมของเน่าเสีย ถ้าเริ่มดำเนินการฟื้นฟูแล้ว ก็ต้องเลิกเติมของเน่าเสีย สิ่งปฏิกูลขยะลงไปในน้ำ เพราะต่อให้พยายามฟื้นฟูมากแค่ไหนแต่ถ้ายังมีผู้ที่ทิ้งขยะลงในน้ำ ก็ไม่มีความหมายอยู่ดี ซึ่งการทิ้งขยะที่ถูกต้องนั้น จะต้องนำไปทิ้งในถังขยะที่กทม.ได้จัดไว้ให้รวมทั้งฝึกหัดการแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะสด, ขยะพลาสติก ที่สามารถรีไซเคิลได้ กระดาษ, […]

4 วิธีรักษ์น้ำ จากชุมชนสู่ครัวเรือนของคุณ

หนึ่งในปัจจัยที่มนุษย์จะขาดไปไม่ได้เลย สิ่งนั้นก็คือ ‘น้ำ’ น้ำคือมารดาของสรรพสิ่งอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์นานาชนิด รวมทั้งธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า ล้วนต้องการน้ำ เพื่อทำให้ชีวิตยังสามารถเจริญเติบโต และอยู่รอดต่อไปได้ แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุด ก็คือต้องยอมรับว่ามนุษย์ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ เกิดการเสื่อมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำลำคลอง ห้วยหนอง คลองบึงต่างๆ เพราะฉะนั้นก่อนที่สภาพแวดล้อมทางน้ำจะแย่ลงไปอีก ทุกวันนี้เราทุกคนจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำในทางที่ถูกต้องและใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ปัญหาน้ำที่เราต้องใส่ใจ สำหรับคนเมือง ปัญหาเรื่องการใช้น้ำนี้ ก็คงไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาสาหัสเสียเท่าไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้อ่านต้องรู้ก็คือประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล เรื่องน้ำจัดเป็นปัญหาใหญ่และมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูง การหาน้ำมาใช้นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก นอกจากนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมแล้ว ก็ยังนำมาใช้ในชุมชนครัวเรือนต่างๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงเกิดแนวคิดในการบริหารน้ำในชุมชน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นมา ด้วยการขอความร่วมมือจากชุมชน เริ่มจากศึกษาว่า ปัญหาเกิดจากอะไร หลังจากนั้นก็มาปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันหาทางออกให้แก่ชุมชน ด้วยการหาทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับใช้แก้ไข รวมทั้งพยายามสืบค้นภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาร่วมด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับแนวทาง 4 ประการที่ชุมชนสามารถช่วยกันปรับตัวและร่วมกันทำ ได้แก่… การเก็บน้ำฝน การเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้นี้ จัดเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณ […]

คนไทยคิดอย่างไรกับการอนุรักษ์น้ำในปัจจุบัน

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรอันแสนมีค่าของโลก โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกจะประกอบด้วยน้ำ หากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำเค็มไม่อาจนำมาบริโภคได้อยู่แล้ว มีน้ำเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และน้ำจืดนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งมาจากบริเวณขั้วโลก รวมไปถึงน้ำใต้ดินซึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ด้วย สำหรับแหล่งน้ำจืดนี้ จะได้มาจากทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ และสำธาร เรื่องอันน่าสลด คือ ในปัจจุบันมีประชาชน 1,400 ล้านคนจากทั่วโลกขาดน้ำสะอาด น้ำกับประเทศไทย วันที่ 22 มีนาคม ของทุกๆ ปี คือ ‘วันน้ำโลก’ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรง, ปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ, ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากบ้านเรือน, ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งวิกฤตปัญหาใหญ่เหล่านี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล  ผลการสำรวจน้ำกับคนไทย จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนชาวไทย มีความเห็นดังนี้… ความพอเพียง ร้อยละ 11 มีความเห็นว่ามีพอต่อความต้องการ ร้อยละ […]