วิธีแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำแบบหายขาด

‘น้ำ’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อทั้งชีวิตมนุษย์, สัตว์ และธรรมชาติ จากความเจริญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจำนวนมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และต้องใช้เวลาในการแก้ไขมลพิษทางน้ำส่งผลเสียในหลายๆ ประการ เช่น ทำให้สัตว์น้ำล้มตาย, ระบบนิเวศพัง จนกระทั่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรวมเสื่อมโทรมลงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในบางด้านเพื่อยกระดับน้ำให้มีความคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวทางเหล่านี้ แก้ไขจากภายในจิตใจ ด้วยการปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยเริ่มจากตัวเองรวมทั้งคนในครอบครัว ค่อยๆ ขยายวงกว้างไปในแหล่งชุมชน, สังคม จนกระทั่งกลายเป็นปึกแผ่น ในเรื่องของการมีจิตสำนึกในการใช้น้ำทั่วประเทศ จากจุดเล็กๆ สามารถขยายใหญ่ได้ ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีธรรมชาติบำบัด ในแนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติ มีหลักการที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด โดยหลักการนี้ตั้งอยู่ในภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพียงแต่ว่าจะต้องมีการปิดสถานที่ ไม่ให้เติมสิ่งปฏิกูลลงไปอีก หลังจากนั้นธรรมชาติก็จะค่อยๆ ฟื้นฟูตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถช่วยให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นด้วยการปลูกพืช ที่มีประโยชน์ในน้ำช่วยในการดักจับสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย รวมทั้งยังเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เลิกเติมของเน่าเสีย ถ้าเริ่มดำเนินการฟื้นฟูแล้ว ก็ต้องเลิกเติมของเน่าเสีย สิ่งปฏิกูลขยะลงไปในน้ำ เพราะต่อให้พยายามฟื้นฟูมากแค่ไหนแต่ถ้ายังมีผู้ที่ทิ้งขยะลงในน้ำ ก็ไม่มีความหมายอยู่ดี ซึ่งการทิ้งขยะที่ถูกต้องนั้น จะต้องนำไปทิ้งในถังขยะที่กทม.ได้จัดไว้ให้รวมทั้งฝึกหัดการแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะสด, ขยะพลาสติก ที่สามารถรีไซเคิลได้ กระดาษ, […]