คนไทยคิดอย่างไรกับการอนุรักษ์น้ำในปัจจุบัน

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรอันแสนมีค่าของโลก โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกจะประกอบด้วยน้ำ หากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำเค็มไม่อาจนำมาบริโภคได้อยู่แล้ว มีน้ำเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และน้ำจืดนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งมาจากบริเวณขั้วโลก รวมไปถึงน้ำใต้ดินซึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ด้วย สำหรับแหล่งน้ำจืดนี้ จะได้มาจากทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ และสำธาร เรื่องอันน่าสลด คือ ในปัจจุบันมีประชาชน 1,400 ล้านคนจากทั่วโลกขาดน้ำสะอาด น้ำกับประเทศไทย วันที่ 22 มีนาคม ของทุกๆ ปี คือ ‘วันน้ำโลก’ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรง, ปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ, ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากบ้านเรือน, ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งวิกฤตปัญหาใหญ่เหล่านี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล  ผลการสำรวจน้ำกับคนไทย จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนชาวไทย มีความเห็นดังนี้… ความพอเพียง ร้อยละ 11 มีความเห็นว่ามีพอต่อความต้องการ ร้อยละ […]