วิธีจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่อย่างเหลือเฟือไม่มีวันหมดไปจากโลก เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเสื่อมคุณภาพ แต่สามารถบูรณะให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้ โดยพลังงานอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำฝน , น้ำบนดิน , น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล ‘น้ำ’ ได้รับการออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่… น้ำฝน เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ แล้วร่วงหล่นออกมากลายเป็นน้ำฝน น้ำผิวพื้น เกิดจากน้ำฝนและน้ำขังตามผิวดิน น้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.น้ำใต้ดินอันเกิดจากน้ำฝน หรือหิมะละลายซึมลงไปในดิน ‘น้ำ’ ที่มีความสำคัญของประเทศไทย ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา สลับไปกับพื้นที่ราบหุบเขา ทำให้มีต้นน้ำลำธารมากมาย ตลอดจนมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง , แม่น้ำวัง , แม่น้ำยม , กว๊านพะเยา เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างขวาง ปราศจากทิวเขากั้น ทำให้มีแม่น้ำน้อย เช่น แม่น้ำลำพระเพลิง ,แม่น้ำชี , แม่น้ำมูล , […]