น้ำผิวดิน คืออะไร

แหล่งน้ำผิวดิน คือ แหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดลงไปในใต้ดิน เพื่อทำการค้นหาน้ำ เหมือนบ่อน้ำบาดาล โดย ณ ปัจจุบันในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ได้มีการยกเลิกใช้น้ำบาบาล เพราะมีข้อเสีย คือ ทำให้ดินทรุดตัว แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ , ลำคลอง , หนอง เป็นต้น และน้ำผิวดินมีได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดอีกด้วย โดยน้ำผิวดิน มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ทำให้กัดเซาะพื้นผิวโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้อย่างมหาศาล แหล่งน้ำผิวดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 3 ประเภท คือ… แหล่งน้ำมีคุณภาพจากธรรมชาติ โดยไม่ได้เกิดจากการ ‘ทิ้ง’ อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆ สามารถน้ำมาเพื่อใช้เพื่อการ อุปโภค – บริโภคได้ หากแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อเสียก่อน อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยไม่เป็นอันตราย ตลอดจนเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้ ตามปกติ แหล่งน้ำอันเกิดจากการทิ้งจากกิจกรรมบางอย่าง โดยเป็นน้ำซึ่งเหลือจากการใช้งานแล้ว ถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม , น้ำจากครัวเรือน , น้ำจากสระว่าย เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ จะต้องมีขั้นตอนบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ […]