‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรอันแสนมีค่าของโลก โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกจะประกอบด้วยน้ำ หากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำเค็มไม่อาจนำมาบริโภคได้อยู่แล้ว มีน้ำเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และน้ำจืดนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งมาจากบริเวณขั้วโลก รวมไปถึงน้ำใต้ดินซึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ด้วย สำหรับแหล่งน้ำจืดนี้ จะได้มาจากทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ และสำธาร เรื่องอันน่าสลด คือ ในปัจจุบันมีประชาชน 1,400 ล้านคนจากทั่วโลกขาดน้ำสะอาด

น้ำกับประเทศไทย

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกๆ ปี คือ ‘วันน้ำโลก’ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรง, ปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ, ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากบ้านเรือน, ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งวิกฤตปัญหาใหญ่เหล่านี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล

Current-water

 ผลการสำรวจน้ำกับคนไทย

จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนชาวไทย มีความเห็นดังนี้…

ความพอเพียง

  • ร้อยละ 11 มีความเห็นว่ามีพอต่อความต้องการ
  • ร้อยละ 89 มีความเห็นว่ามีไม่เพียงพอต่อการใช้

ความสะอาด

  • ร้อยละ 43 มีความเห็นว่าน้ำขาดความสะอาด
  • ร้อยละ 57 มีความเห็นว่าน้ำมีความสะอาด

ความเหมาะสมของราคาน้ำกินน้ำใช้ในปัจจุบัน

  • ร้อยละ 17 มีความเห็นว่าน้ำกินน้ำใช้ในปัจจุบันมีราคาสูงเกินไป
  • ร้อยละ 83 มีความเห็นว่าน้ำกินน้ำใช้มีราคาเหมาะสม

หากแต่อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาเรื่องน้ำ ณ ปัจจุบัน สำหรับประชาชนคนไทยโดยทั่วไปแล้วอาจมองเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่า ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาพร้อมดูแลแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ให้มีความปลอดภัยพร้อมมีประสิทธิภาพมากพอ ในการจะนำไปสู่การอุปโภคและบริโภคในอนาคตเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็อาจย้อนกลับมาทำลายได้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนน้ำดื่ม, น้ำดื่มไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องให้ความสนใจช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ พร้อมนำน้ำนี้ไปใช้อย่างรู้คุณค่ามากที่สุด สิ่งเหล่านี้คนไทยทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึก ในการดูแลพร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ภายในครอบครัว, โรงเรียน ตลอดจนสถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำร่วมกันอย่างดี