‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่อย่างเหลือเฟือไม่มีวันหมดไปจากโลก เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเสื่อมคุณภาพ แต่สามารถบูรณะให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้ โดยพลังงานอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำฝน , น้ำบนดิน , น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล

‘น้ำ’ ได้รับการออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่…

 • น้ำฝน เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ แล้วร่วงหล่นออกมากลายเป็นน้ำฝน
 • น้ำผิวพื้น เกิดจากน้ำฝนและน้ำขังตามผิวดิน
 • น้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.น้ำใต้ดินอันเกิดจากน้ำฝน หรือหิมะละลายซึมลงไปในดิน

site-Water-resources-news

‘น้ำ’ ที่มีความสำคัญของประเทศไทย

 • ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา สลับไปกับพื้นที่ราบหุบเขา ทำให้มีต้นน้ำลำธารมากมาย ตลอดจนมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง , แม่น้ำวัง , แม่น้ำยม , กว๊านพะเยา เป็นต้น
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างขวาง ปราศจากทิวเขากั้น ทำให้มีแม่น้ำน้อย เช่น แม่น้ำลำพระเพลิง ,แม่น้ำชี , แม่น้ำมูล , แม่น้ำลำปลายมาศ , แม่น้ำลำโดมน้อย เป็นต้น อีกทั้งยังมีบึงน้ำจืดอีกหลายแห่ง เช่น หนองหาน , หนองหานกุมภวาปี , หนองญาติ เป็นต้น
 • ภาคกลาง จัดเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ประกอบไปด้วยแหล่งน้ำบนผิวดินและใต้ดิน สำหรับน้ำบนผิวดิน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา , แม่น้ำท่าจีน , แม่น้ำลพบุรี , แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น อีกทั้งยังมีบึงน้ำจืดหลายแห่ง เช่น บึงบอระเพ็ด , บึงสีไฟ , บึงสรรพยา , ทะเลแก้ว
 • ภาคตะวันตก เป็นภาคที่แม่น้ำไม่มากเท่าไหร่นัก เช่น แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ ที่จะไหลไปรวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ขนาดใหญ่
 • ภาคตะวันออก ประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้น หลายสาย เช่น แม่น้ำประแส , แม่น้ำจันทบุรี , แม่น้ำตราด , แม่น้ำระยอง เป็นต้น
 • ภาคใต้ ประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้น หลายสาย เช่น แม่น้ำตานี , แม่น้ำปัตตานี , แม่น้ำคีรีรัฐ เป็นต้น

ประโยชน์ของ ‘น้ำ’ ในด้านต่างๆ

 • ด้านเศรษฐกิจ นำมาใช้ในการผลิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์ เช่น การเพาะปลูกพืชผัก , การเลี้ยงสัตว์ , การประมง รวมทั้งใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น ผลิตเหล็ก , ทำเบียร์ , กระดาษ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนใช้ในการจ่ายแจกผลผลิต เช่น การคมนาคมทางน้ำ ใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆ เป็นต้นและยังใช้ในการบริโภคชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้ดื่ม , อาบ , ทำอาหาร , ดับเพลิง พร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นต้น
 • ด้านสังคม การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณกาล มักเลือกสร้างชีวิตในบริเวณลุ่มน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น
 • ด้านการเมือง ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนจากธรรมชาติ ในการแบ่งประเทศออกจากกัน