แหล่งน้ำผิวดิน คือ แหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดลงไปในใต้ดิน เพื่อทำการค้นหาน้ำ เหมือนบ่อน้ำบาดาล โดย ณ ปัจจุบันในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ได้มีการยกเลิกใช้น้ำบาบาล เพราะมีข้อเสีย คือ ทำให้ดินทรุดตัว แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ , ลำคลอง , หนอง เป็นต้น และน้ำผิวดินมีได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดอีกด้วย โดยน้ำผิวดิน มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ทำให้กัดเซาะพื้นผิวโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้อย่างมหาศาล

แหล่งน้ำผิวดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 3 ประเภท คือ…

  • แหล่งน้ำมีคุณภาพจากธรรมชาติ โดยไม่ได้เกิดจากการ ‘ทิ้ง’ อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆ สามารถน้ำมาเพื่อใช้เพื่อการ อุปโภค – บริโภคได้ หากแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อเสียก่อน อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยไม่เป็นอันตราย ตลอดจนเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้ ตามปกติ
  • แหล่งน้ำอันเกิดจากการทิ้งจากกิจกรรมบางอย่าง betflikjoker123 โดยเป็นน้ำซึ่งเหลือจากการใช้งานแล้ว ถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม , น้ำจากครัวเรือน , น้ำจากสระว่าย เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ จะต้องมีขั้นตอนบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ และมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
  • แหล่งน้ำใช้คมนาคม โดยเรือต้องวิ่งสามารถสัญจรไปมาได้ เช่น คลองแสนแสบ เป็นต้น

ในส่วนของการประปา แห่งประเทศไทยเอง ก็มีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำเหล่านั้นมาผลิตเป็นน้ำประปาให้แก่ประชาชนใช้ในการอุปโภค สำหรับในเขตกรุงเทพฯมหานคร น้ำประปาที่ใช้ประชาชนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง

น้ำกับฤดูแล้งในประเทศไทย

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในประเทศไทย กับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำ ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะมีการจัดการน้ำดีอย่างไรก็ตาม หากแต่สำหรับคนที่ต้องการใช้น้ำจริงๆ แล้ว ก็ไม่อาจสามารถใช้ได้ โดยในบางจังหวัดกลับต้องประสบกับภัยแล้งประเภทว่า ต้องให้ทางรัฐนำรถขนน้ำมาส่งให้ถึงที่ทันที โดยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความกังวล คือ ถ้าวันหนึ่งประชาชนทุกคน ไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองแล้ว ประเทศชาติจะมีน้ำเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างไร เนื่องจากน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ หรือถ้าน้ำมีสภาพน้ำเน่าเหม็นจนเกินไป ถ้านำไปรดต้นไม้ก็ส่งกลิ่นเหม็น สำหรับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เช่น เมื่อถูบ้านเสร็จแล้ว ก็นำไปรดต้นไม้ดีกว่าเททิ้งให้เสียประโยชน์