วิธีจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่อย่างเหลือเฟือไม่มีวันหมดไปจากโลก เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเสื่อมคุณภาพ แต่สามารถบูรณะให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้ โดยพลังงานอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำฝน , น้ำบนดิน , น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล ‘น้ำ’ ได้รับการออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่… น้ำฝน เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ แล้วร่วงหล่นออกมากลายเป็นน้ำฝน น้ำผิวพื้น เกิดจากน้ำฝนและน้ำขังตามผิวดิน น้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.น้ำใต้ดินอันเกิดจากน้ำฝน หรือหิมะละลายซึมลงไปในดิน ‘น้ำ’ ที่มีความสำคัญของประเทศไทย ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา สลับไปกับพื้นที่ราบหุบเขา ทำให้มีต้นน้ำลำธารมากมาย ตลอดจนมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง , แม่น้ำวัง , แม่น้ำยม , กว๊านพะเยา เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างขวาง ปราศจากทิวเขากั้น ทำให้มีแม่น้ำน้อย เช่น แม่น้ำลำพระเพลิง ,แม่น้ำชี , แม่น้ำมูล , […]

น้ำผิวดิน คืออะไร

แหล่งน้ำผิวดิน คือ แหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดลงไปในใต้ดิน เพื่อทำการค้นหาน้ำ เหมือนบ่อน้ำบาดาล โดย ณ ปัจจุบันในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ได้มีการยกเลิกใช้น้ำบาบาล เพราะมีข้อเสีย คือ ทำให้ดินทรุดตัว แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ , ลำคลอง , หนอง เป็นต้น และน้ำผิวดินมีได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดอีกด้วย โดยน้ำผิวดิน มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ทำให้กัดเซาะพื้นผิวโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้อย่างมหาศาล แหล่งน้ำผิวดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 3 ประเภท คือ… แหล่งน้ำมีคุณภาพจากธรรมชาติ โดยไม่ได้เกิดจากการ ‘ทิ้ง’ อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆ สามารถน้ำมาเพื่อใช้เพื่อการ อุปโภค – บริโภคได้ หากแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อเสียก่อน อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยไม่เป็นอันตราย ตลอดจนเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้ ตามปกติ แหล่งน้ำอันเกิดจากการทิ้งจากกิจกรรมบางอย่าง โดยเป็นน้ำซึ่งเหลือจากการใช้งานแล้ว ถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม , น้ำจากครัวเรือน , น้ำจากสระว่าย เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ จะต้องมีขั้นตอนบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ […]

โลกนี้มีน้ำสัดส่วนเท่าไร

น้ำจัดว่าเป็นทรัพยากรสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ จนมีคำกล่าวว่า น้ำคือชีวิต ไม่ผิดจากนั้นเท่าไร อีกทั้งน้ำยังเป็นสิ่งที่มากสุดในโลกด้วย น้ำกินพื้นที่โลกทั้งใบไปมากถึง 1 ใน 3 เลยก็ว่าได้ ไหนจะน้ำใต้ดิน บ่อน้ำ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำอื่นอีกมากมายในพื้นดิน จนเรามีคำถามว่าโลกเรามีสัดส่วนของน้ำแต่ละประเภทเท่าไร น้ำทะเล สัดส่วนมากสุด น้ำทะเลจัดว่าเป็นน้ำที่มีปริมาณมากสุดในโลก จากการสำรวจบอกว่าโลกมีน้ำกินพื้นที่มากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด โลกของเรามีน้ำทั้งหมด 1,385 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มมากถึงร้อยละ 97.3 หรือคิดเป็น 1,348 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำเค็มเหล่านี้จะอยู่ในทะเลและมหาสมุทรเป็นหลักนั่นเอง น้ำจืดมีน้อยแต่สำคัญ น้ำอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินชีวิตนั่นคือ น้ำจืด รู้หรือไม่ว่า น้ำจืดที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูคนทั้งโลกนั้น มีเพียงแค่ร้อยละ 2.7 หรือคิดเป็นเพียงแค่ 37 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง แถมใน 2.7 นั้นยังเป็นแหล่งน้ำแบบต่างๆ ที่ไม่ได้มีเพียงแค่น้ำผิวดินด้วยนะ เมื่อน้ำจืดมีน้อยจึงเป็นสาเหตุให้เราต้องช่วยกันรักษาน้ำจืดเอาไว้ใช้ให้ได้นานที่สุด สัดส่วนของแหล่งน้ำจืด น้ำจืดนั้นแฝงตัวอยู่ตามมุมต่างๆ ของโลก ในรูปแบบหลายสถานะด้วยกัน (บางแหล่งก็ใช้ได้ แต่บางแหล่งก็ใช้ไม่ได้) เริ่มจากแหล่งน้ำจืดที่ใช้ได้โดยตรงอย่าง น้ำแข็งขั้วโลก มีอยู่ 76.5 […]